"રણજિતરામ સુવર્ણચંદ્રક" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Corrected_the_way_name_is_written
નાનું (કનુ દેસાઇ -> કનુ દેસાઈ)
નાનું (Corrected_the_way_name_is_written)
* ૧૯૪૯ - [[સોમાલાલ શાહ]]
* ૧૯૫૦ - [[પન્નાલાલ પટેલ]]
* ૧૯૫૧ - [[જયશંકર 'સુંદરી']]
* ૧૯૫૨ - [[કે. કા. શાસ્ત્રી]]
* ૧૯૫૩ - [[ભોગીલાલ સાંડેસરા]]
૪૨,૮૫૦

edits