વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું ({{sci-stub}})
No edit summary
ટેગ્સ: મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
 
કોઇ ગતિ કરતા પદાર્થને રોકવો કેટલો મુશ્કેલ છે તેનો ખ્યાલ તેના વેગમાન પરથી મળે છે. '''વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ''' એ [[ન્યુટન]]ના ગતિના બીજા અને ત્રીજા નિયમનું સીધું પરિણામ છે.
વેગમાન સંરક્ષણ નો નિયમ:- " આંતરક્રિયા કરતા કણોના અલગ કરેલા તંત્રનું કુલ વેગમાન અચળ રહે છે"
 
{{Sci-stub}}