"સભ્ય:Aniket/અરેસુ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું
નાનું
<div style="margin:7px 20px 11px 0px;border: none;border-bottom-right-radius:2em; background-color:DarkOrange; padding:2px 7px;box-shadow:1px 1px 7px Black; display:inline-block; height:350px; width:200px;float:left;color:white;">
<h3 style="color:white;padding-bottom:2px;">અરેસુ</h3>
<hr style="color:MidnightBlue;border:1px dotted silver;"/><span style="font-size:small;font-weight:500;font-streach:condensed;padding:1em;'''અરેસુ''' અથવા '''અક્ષાંક્ષ રેખાંશ સુધારણા અભિયાન''' એ ગુજરાતી વિકિ પર સ્વયંચાલીત ઢાંચાઓની મદદથી ચાલતી એક પરિયોજના છે. [[સભ્ય:Aniket/અરેસુ/વિસ્તૃત|આગળ વાંચો...]]
<hr style="color:MidnightBlue;border:1px dotted silver;"/>
<span style="font-size:small;font-weight:500;font-streach:condensed;padding:1em;'''અરેસુ''' અથવા '''અક્ષાંક્ષ રેખાંશ સુધારણા અભિયાન''' એ ગુજરાતી વિકિ પર સ્વયંચાલીત ઢાંચાઓની મદદથી ચાલતી એક પરિયોજના છે. [[સભ્ય:Aniket/અરેસુ/વિસ્તૃત|આગળ વાંચો...]]
</span>
</div>