"સભ્ય:Aniket/અરેસુ/વિસ્તૃત" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

પરિયોજનાનું પાનું [https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું
(પરિયોજનાનું પાનું [https://gu.wikipedia.org/wiki/%E0%AA%B5%E0%AA%BF%E0%AA%95%E0%...થી શરૂ થતું નવું પાનું બનાવ્યું)
 
(કોઇ ભેદ નથી)