ગતિના નિયમો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2409:4041:E10:ED3A:BC89:F58F:ED9B:149 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Brihaspati દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
ટેગ્સ: Reverted મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (2409:4041:E10:ED3A:BC89:F58F:ED9B:149 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Brihaspati દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
 
==નિયમો==
ન્યુટને કુલ ત્રણ નિયમો આપ્યા. જે નીચે મુજબ છે.
 
===પહેલો નિયમ===
પહેલો નિયમ કહે છે કે જ્યાંં સુધી કોઈ વસ્તુ પર બાહ્ય બળ(ફોર્સ) ન લગાડવામાં આવે ત્યાંં સુધી જે વસ્તુ ગતિમાં હોય એ ગતિમાં અને જે વસ્તુ સ્થિર હોય એ સ્થિર રહે છે.
 
===બીજો નિયમ===
બળ એ તેના કુલ દળ અને પ્રવેગના ગુણાકાર જેટલો થાય છે.અને તે વેગમાન ની સમય ની સાપેક્ષે ના વિકલન ના સમપ્રમાણ મા હોય છે.
 
===ત્રીજો નિયમ===
બે પદાર્થની આનંતરવીષટ ક્રિયા દરમિયાન જ્યારે પહેલો પદાર્થ બીજા પર બળ લગાડે છે તત્કાલિન બીજો પદાર્થ પહેલા પર લગાડે છે. આ બળો સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય છે.
 
==ઉપયોગ==