લિપ વર્ષ: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

2401:4900:361C:CEA1:5FEF:9D62:A7B5:84F8 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 761540 પાછો વાળ્યો
No edit summary
ટેગ્સ: Reverted વિઝ્યુલ સંપાદન મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
(2401:4900:361C:CEA1:5FEF:9D62:A7B5:84F8 (talk)એ કરેલો ફેરફાર 761540 પાછો વાળ્યો)
ટેગ: Undo
૧ [[વર્ષ]]ના ૩૬૫ દિવસ હોય છે, પરંતુ લિપ વર્ષમાં ૧ વર્ષના ૩૬૬ દિવસ હોય છે. આ વધારાનો દિવસ ફેબ્રુઆરી મહિનામાં આવે છે.
==કારણ વગર==
[[પૃથ્વી]]ને [[સૂર્ય]]ની આસપાસ ફરવા માટે ૩૬૫ દિવસો નહી પણ ૩૬૫ અને ૧/૪ એટલે કે લગભગ ૩૬૫ અને વધારાનો પા દિવસ લાગે છે. આવા પા ભાગની ગણતરી અગવડ ભરેલી છે. દર ચાર વર્ષે આવા ૪ પા ભાગને જોડીને એક દિવસ વધુ જોડી પૃથ્વીના ભ્રમણની ગણનાને સુધારી લેવાય છે. એમ ન કરીએ તો સૂર્યના પૃથ્વી સાપેક્ષ સ્થાનમાં ગડબડ થઇ શકે છે.
 
૮,૮૫૬

edits