ગતિના નિયમો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું (2409:4041:E10:ED3A:BC89:F58F:ED9B:149 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Brihaspati દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
ટેગ્સ: Reverted મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
 
===બીજો નિયમ===
બળ એ તેના કુલ દળ અને પ્રવેગના ગુણાકાર જેટલો થાય છે.અને તે વેગમાન ની સમય ની સાપેક્ષે ના વિકલન ના સમપ્રમાણ મા હોય છે. gggghhhhbbhhh
 
===ત્રીજો નિયમ===
Anonymous user