ગુરુ પૂર્ણિમા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2405:204:8280:1521:0:0:1930:E0A1 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને 1.38.94.16 દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
No edit summary
ટેગ્સ: Reverted મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (2405:204:8280:1521:0:0:1930:E0A1 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને 1.38.94.16 દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
|holiday_name = ગુરુ પૂર્ણિમા
|image = Shukracharya and Kacha.jpg
|caption = શિષ્યને આશીર્વાદ આપતા ગુરૂ ને માન સન્માન આપો।
|official_name =
|observedby = [[હિંદુ]ગૂરૂ] અને ને[[બૌદ્ધ]]
|begins =
|ends =