ન્યૂ યૉર્ક (શહેર): આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
Vijay Barotએ ન્યુ યોર્કને ન્યૂ યૉર્ક (શહેર) પર ખસેડ્યું: સંદિગ્ધ શીર્ષક. ન્યૂ યૉર્ક શહેર અને ન્યૂ યૉર્ક રાજ્ય વચ્ચે ભેદ સ્પષ્ટ કરવા માટે
નાનું (1.38.92.19 (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને Hardhrol દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
નાનું (Vijay Barotએ ન્યુ યોર્કને ન્યૂ યૉર્ક (શહેર) પર ખસેડ્યું: સંદિગ્ધ શીર્ષક. ન્યૂ યૉર્ક શહેર અને ન્યૂ યૉર્ક રાજ્ય વચ્ચે ભેદ સ્પષ્ટ કરવા માટે)
૭,૪૫૯

edits