નવલકથા: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
2409:4041:2D92:4C8C:0:0:8588:B70E (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.
No edit summary
ટેગ્સ: Reverted મોબાઈલ દ્વારા ફેરફાર મોબાઇલ વેબ સંપાદન
નાનું (2409:4041:2D92:4C8C:0:0:8588:B70E (talk) દ્વારા કરેલ ફેરફારોને KartikMistry દ્વારા કરેલા છેલ્લા સુધારા સુધી ઉલટાવાયા.)
ટેગ: Rollback
 
 
[[શ્રેણી:સાહિત્ય]]
 
=== ગુજરાતી ભાષા ===
 
* કરણઘેલો - નાંદશંકર તુલજાશંકર મહેતા,
ગુજરાતી ભાષાની પ્રથમ નવલકથા છે.અને તેના લેખક નંદશંકર તુલાજાશંકર મહેતા છે.