ગરમ મસાલો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

બજારુ ગરમ મસાલાને રસોઈ માં સૌથી છેલ્લે ઉમેરાય છે જેથી તેની સોડમ રંધાતી વખતે ઉડી ન જાય. જોાખા ગરમ મસાલાને વાપરવા હોય તો તેને રસોઈની શરૂઆતમઅં વઘાર આદિમાં નખાય છે.
 
===ખાસ વાનગીમાં ઉપયોગ===
===Use in specific dishes===
 
The order in which spices are added to food may be very elaborate in some dishes. In the case of the [[Kashmir]]i speciality [[roghan josh]], for example, coriander, ginger and chilis are each ground individually. A garam masala of cloves, cinnamon, cardamom, fennel, mace, cumin, turmeric and nutmeg is separately prepared. The cook tastes the dish carefully to determine the precise moment when the next spice should be added. The order is coriander initially, then the ground ginger, then the garam masala and finally the chilis. <ref name=rau/>
Anonymous user