ગરમ મસાલો: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

તેયાર ગરમ મસાલો બજારમાં ઘણાં ઉત્પાદકો દ્વારા વેચાય છે. ઘણાં તૈયાર મસાલામાં અમુક સસ્તાં મસાલા જેમકે લાલ મરચું, સુકવેલું લસણ, સૂંઠ, હળદર, ધાણા, બદિયાન, વરિયાળી આદિ ભેળવવામાં આવે છે. બજારું તૈયાર ગરમ મસાલો વાટેલો હોવાથી તેમાં તે સ્વાસદ સુગંધ નથી હોતાં કેમકે આ મસાલા સમયાંતરે પોતાની સુગંધ ગુમાવે છે. આ ખા મસાલા તેમાં રહેલી સુગંધને લાબા સમય સુધી જાળવી રાખે છે. આથી જરૂરતના સમયે જોઈતા પ્રમાણમાં મસાલો વાટીને વાપરવો હિતાવહ છે.
બજારુ ગરમ મસાલાને રસોઈ માં સૌથી છેલ્લે ઉમેરાય છે જેથી તેની સોડમ રંધાતી વખતે ઉડી ન જાય. જોાખા ગરમ મસાલાને વાપરવા હોય તો તેને રસોઈની શરૂઆતમઅં વઘાર આદિમાં નખાય છે.
 
===ખાસ વાનગીમાં ઉપયોગ===
 
The order in which spices are added to food may be very elaborate in some dishes. In the case of the [[Kashmir]]i speciality [[roghan josh]], for example, coriander, ginger and chilis are each ground individually. A garam masala of cloves, cinnamon, cardamom, fennel, mace, cumin, turmeric and nutmeg is separately prepared. The cook tastes the dish carefully to determine the precise moment when the next spice should be added. The order is coriander initially, then the ground ginger, then the garam masala and finally the chilis. <ref name=rau/>
 
In the chicken dish Murgo Kari (chicken curry) the procedure is also precise. First the chicken is fried and removed from the pan. Onion, garlic and fresh ginger are added to the pan and cooked slowly for 7 to 8 minutes. Next cumin, turmeric, ground coriander, cayenne and fennel are added with water and fried for a minute or so. Next [[concasse|tomato concassé]] is added with [[cilantro]], yoghurt and salt. The chicken is returned to the pan and more water is added. Finally some garam masala is sprinkled on top, the pot is tightly covered and the dish cooks another 20 minutes before serving.
 
==See also==
Anonymous user