"શરીર વજન અનુક્રમ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

ફેરફારોનો કોઇ સારાંશ નથી
નાનું (જીતેન્દ્રકુમાર પટેલ ગોઝારિયા નું નામ બદલી ને શરીર વજન અનુક્રમ કરવામાં આવ્યું છે.: Personal name is given.)
'''
પટેલ જીતેન્દ્રકુમાર અમૃતલાલ
શ્રીમતી એમ.કે.પટેલ હાઈસ્કૂલ અને
શ્રીમતી એ.એસ.જે પટેલ હા.સેં.સ્કૂલ. ગોઝારિયા'''
 
 
બોડી માસ ઈન્ડેક્ષ (BMI) ફોર્મ્યુલા શોધક
૨૪

edits