શ્રાવણ વદ ૪ને ગુજરાતીમાં શ્રાવણ વદ ચતૃર્થી કે શ્રાવણ વદ ચોથ કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના દસમા મહિનાનો ઓગણીસમો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના પાંચમા મહિનાનો ઓગણીસમો દિવસ છે.

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

મહત્વની ઘટનાઓ [૧]ફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

સંદર્ભફેરફાર કરો

  1. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.