મુખ્ય મેનુ ખોલો

શ્રાવણ સુદ ૪ને ગુજરાતીમાં શ્રાવણ સુદ ચોથ કે શ્રાવણ સુદ ચતૃર્થી કહેવાય છે. આ દિવસ હિંદુ વૈદિક પંચાગના વિક્રમ સંવત મુજબ વર્ષના દસમા મહિનાનો ચોથો દિવસ છે, જ્યારે શક સંવત મુજબ વર્ષના પાંચમા મહિનાનો ચોથો દિવસ છે.

અનુક્રમણિકા

તહેવારો અને ઉજવણીઓફેરફાર કરો

મહત્વની ઘટનાઓ [૧]ફેરફાર કરો

જન્મફેરફાર કરો

અવસાનફેરફાર કરો

સંદર્ભફેરફાર કરો

  1. વર્ષ વિક્રમ સંવત પ્રમાણે આપેલ છે.