આ શ્રેણીમાં ડિસેમ્બર માસનાં દિવસો અને ઘટનાઓનો સમાવેશ કરાયેલો છે.