આ શ્રેણીના સભ્યો સ્પેનિશ ભાષાનું જ્ઞાન પ્રગટ કરે છે.