સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘના સભ્ય દેશોની યાદી

સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ (UN) સભ્ય દેશો, ભૂરા રંગમાં.[૧]

સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘના સભ્ય દેશોની સંખ્યા ૧૯૩ છે.[૨]

વર્તમાન સભ્યોફેરફાર કરો

નીચેની યાદીમાં વર્તમાન સભ્ય દેશો અને તેની સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘમાં જોડાયા તારીખ આપેલી છે.[૩][૪]

રાષ્ટ્રસંઘના મૂળ સભ્યોને ભૂરા રંગની પશ્ચાદ્ભૂમિકા અને ઘાટા અક્ષરો દ્વારા દર્શાવાયા છે.

Member state Date of admission See also
  Afghanistan નવેમ્બર 19, 1946
  Albania ડિસેમ્બર 14, 1955
  Algeria ઓક્ટોબર 8, 1962
  Andorra જુલાઇ 28, 1993
  Angola ડિસેમ્બર 1, 1976
  Antigua and Barbuda નવેમ્બર 11, 1981
  Argentina ઓક્ટોબર 24, 1945
  Armenia માર્ચ 2, 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
  Australia નવેમ્બર 1, 1945 Australia and the United Nations
  Austria ડિસેમ્બર 14, 1955
  Azerbaijan માર્ચ 2, 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
  Bahamas સપ્ટેમ્બર 18, 1973
  Bahrain સપ્ટેમ્બર 21, 1971
  Bangladesh સપ્ટેમ્બર 17, 1974
  Barbados ડિસેમ્બર 9, 1966
  Belarus ઓક્ટોબર 24, 1945 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
  Belgium ડિસેમ્બર 27, 1945
  Belize સપ્ટેમ્બર 25, 1981
  Benin [note ૧] સપ્ટેમ્બર 20, 1960
  Bhutan સપ્ટેમ્બર 21, 1971
  Bolivia (Plurinational State of) [note ૨] નવેમ્બર 14, 1945
  Bosnia and Herzegovina મે 22, 1992 Former members: Yugoslavia
  Botswana ઓક્ટોબર 17, 1966
  Brazil ઓક્ટોબર 24, 1945 Brazil and the United Nations
  Brunei Darussalam સપ્ટેમ્બર 21, 1984
  Bulgaria ડિસેમ્બર 14, 1955
  Burkina Faso [note ૩] સપ્ટેમ્બર 20, 1960
  Burundi સપ્ટેમ્બર 18, 1962
  Cabo Verde [note ૪] સપ્ટેમ્બર 16, 1975
  Cambodia [note ૫] ડિસેમ્બર 14, 1955
  Cameroon [note ૬] સપ્ટેમ્બર 20, 1960
  Canada નવેમ્બર 9, 1945 Canada and the United Nations
  Central African Republic [note ૭] સપ્ટેમ્બર 20, 1960
  Chad સપ્ટેમ્બર 20, 1960
  Chile ઓક્ટોબર 24, 1945
  China ઓક્ટોબર 24, 1945 Former members: Republic of China and China and the United Nations
  Colombia નવેમ્બર 5, 1945
  Comoros નવેમ્બર 12, 1975
ઢાંચો:Country data Congo [note ૮] સપ્ટેમ્બર 20, 1960
  Costa Rica નવેમ્બર 2, 1945
  Côte d'Ivoire [note ૯] સપ્ટેમ્બર 20, 1960
  Croatia મે 22, 1992 Former members: Yugoslavia
  Cuba ઓક્ટોબર 24, 1945
  Cyprus સપ્ટેમ્બર 20, 1960
  Czech Republic જાન્યુઆરી 19, 1993 Former members: Czechoslovakia
  Democratic People's Republic of Korea સપ્ટેમ્બર 17, 1991
  Democratic Republic of the Congo [note ૧૦] સપ્ટેમ્બર 20, 1960
  Denmark ઓક્ટોબર 24, 1945
  Djibouti સપ્ટેમ્બર 20, 1977
  Dominica ડિસેમ્બર 18, 1978
  Dominican Republic ઓક્ટોબર 24, 1945
  Ecuador ડિસેમ્બર 21, 1945
  Egypt ઓક્ટોબર 24, 1945 Former members: United Arab Republic
  El Salvador ઓક્ટોબર 24, 1945
  Equatorial Guinea નવેમ્બર 12, 1968
  Eritrea મે 28, 1993
  Estonia સપ્ટેમ્બર 17, 1991 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
  Ethiopia નવેમ્બર 13, 1945
  Fiji ઓક્ટોબર 13, 1970 Fiji and the United Nations
  Finland ડિસેમ્બર 14, 1955
  France ઓક્ટોબર 24, 1945 France and the United Nations
  Gabon સપ્ટેમ્બર 20, 1960
  Gambia [note ૧૧] સપ્ટેમ્બર 21, 1965
  Georgia જુલાઇ 31, 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
  Germany સપ્ટેમ્બર 18, 1973 Former members: German Democratic Republic and Germany and the United Nations
  Ghana માર્ચ 8, 1957
  Greece ઓક્ટોબર 25, 1945
  Grenada સપ્ટેમ્બર 17, 1974
  Guatemala નવેમ્બર 21, 1945
  Guinea ડિસેમ્બર 12, 1958
  Guinea-Bissau સપ્ટેમ્બર 17, 1974
  Guyana સપ્ટેમ્બર 20, 1966
  Haiti ઓક્ટોબર 24, 1945
  Honduras ડિસેમ્બર 17, 1945
  Hungary ડિસેમ્બર 14, 1955
  Iceland નવેમ્બર 19, 1946
  India ઓક્ટોબર 30, 1945 India and the United Nations
  Indonesia સપ્ટેમ્બર 28, 1950 Withdrawal of Indonesia (1965–1966) and Indonesia and the United Nations
  Iran (Islamic Republic of) [note ૧૨] ઓક્ટોબર 24, 1945
  Iraq ડિસેમ્બર 21, 1945
  Ireland ડિસેમ્બર 14, 1955
  Israel મે 11, 1949 Israel, Palestine, and the United Nations
  Italy ડિસેમ્બર 14, 1955
  Jamaica સપ્ટેમ્બર 18, 1962
  Japan ડિસેમ્બર 18, 1956 Japan and the United Nations
  Jordan ડિસેમ્બર 14, 1955
  Kazakhstan [note ૧૩] માર્ચ 2, 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
  Kenya ડિસેમ્બર 16, 1963
  Kiribati સપ્ટેમ્બર 14, 1999
  Kuwait મે 14, 1963
  Kyrgyzstan માર્ચ 2, 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
  Lao People's Democratic Republic [note ૧૪] ડિસેમ્બર 14, 1955
  Latvia સપ્ટેમ્બર 17, 1991 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
  Lebanon ઓક્ટોબર 24, 1945
  Lesotho ઓક્ટોબર 17, 1966
  Liberia નવેમ્બર 2, 1945
  Libya[૬][note ૧૫] ડિસેમ્બર 14, 1955
  Liechtenstein સપ્ટેમ્બર 18, 1990
  Lithuania સપ્ટેમ્બર 17, 1991 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
  Luxembourg ઓક્ટોબર 24, 1945 Luxembourg and the United Nations
  Madagascar [note ૧૬] સપ્ટેમ્બર 20, 1960
  Malawi ડિસેમ્બર 1, 1964
  Malaysia સપ્ટેમ્બર 17, 1957 Former members: Federation of Malaya and Malaysia and the United Nations
  Maldives [note ૧૭] સપ્ટેમ્બર 21, 1965
  Mali સપ્ટેમ્બર 28, 1960
  Malta ડિસેમ્બર 1, 1964
  Marshall Islands સપ્ટેમ્બર 17, 1991 Marshall Islands and the United Nations
  Mauritania ઓક્ટોબર 27, 1961
  Mauritius એપ્રિલ 24, 1968
  Mexico નવેમ્બર 7, 1945 Mexico and the United Nations
  Micronesia (Federated States of) સપ્ટેમ્બર 17, 1991 Federated States of Micronesia and the United Nations
  Monaco મે 28, 1993
  Mongolia ઓક્ટોબર 27, 1961
  Montenegro જૂન 28, 2006 Former members: Yugoslavia
  Morocco નવેમ્બર 12, 1956
  Mozambique સપ્ટેમ્બર 16, 1975
  Myanmar [note ૧૮] એપ્રિલ 19, 1948
  Namibia એપ્રિલ 23, 1990
  Nauru સપ્ટેમ્બર 14, 1999
    Nepal ડિસેમ્બર 14, 1955
  Netherlands ડિસેમ્બર 10, 1945
  New Zealand ઓક્ટોબર 24, 1945 New Zealand and the United Nations
  Nicaragua ઓક્ટોબર 24, 1945
  Niger સપ્ટેમ્બર 20, 1960
  Nigeria ઓક્ટોબર 7, 1960
  Norway નવેમ્બર 27, 1945
  Oman ઓક્ટોબર 7, 1971
  Pakistan સપ્ટેમ્બર 30, 1947 Pakistan and the United Nations
  Palau ડિસેમ્બર 15, 1994
  Panama નવેમ્બર 13, 1945
  Papua New Guinea ઓક્ટોબર 10, 1975
  Paraguay ઓક્ટોબર 24, 1945
  Peru ઓક્ટોબર 31, 1945
  Philippines [note ૧૯] ઓક્ટોબર 24, 1945 Philippines and the United Nations
  Poland ઓક્ટોબર 24, 1945
  Portugal ડિસેમ્બર 14, 1955
  Qatar સપ્ટેમ્બર 21, 1971
  Republic of Korea સપ્ટેમ્બર 17, 1991
  Republic of Moldova [note ૨૦] માર્ચ 2, 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
  Romania ડિસેમ્બર 14, 1955
  Russian Federation ઓક્ટોબર 24, 1945 Former members: Union of Soviet Socialist Republics and Soviet Union and the United Nations and Russia and the United Nations
  Rwanda સપ્ટેમ્બર 18, 1962
  Saint Kitts and Nevis [note ૨૧] સપ્ટેમ્બર 23, 1983
  Saint Lucia સપ્ટેમ્બર 18, 1979
  Saint Vincent and the Grenadines સપ્ટેમ્બર 16, 1980
  Samoa ડિસેમ્બર 15, 1976
  San Marino માર્ચ 2, 1992
  Sao Tome and Principe [note ૨૨] સપ્ટેમ્બર 16, 1975
  Saudi Arabia ઓક્ટોબર 24, 1945
  Senegal સપ્ટેમ્બર 28, 1960
  Serbia નવેમ્બર 1, 2000 Former members: Yugoslavia
  Seychelles સપ્ટેમ્બર 21, 1976
  Sierra Leone સપ્ટેમ્બર 27, 1961
  Singapore સપ્ટેમ્બર 21, 1965 Former members: Malaysia
  Slovakia જાન્યુઆરી 19, 1993 Former members: Czechoslovakia
  Slovenia મે 22, 1992 Former members: Yugoslavia
  Solomon Islands સપ્ટેમ્બર 19, 1978
  Somalia સપ્ટેમ્બર 20, 1960
  South Africa [note ૨૩] નવેમ્બર 7, 1945
  South Sudan જુલાઇ 14, 2011
  Spain ડિસેમ્બર 14, 1955
  Sri Lanka [note ૨૪] ડિસેમ્બર 14, 1955
  Sudan નવેમ્બર 12, 1956
  Suriname [note ૨૫] ડિસેમ્બર 4, 1975
  Swaziland સપ્ટેમ્બર 24, 1968
  Sweden નવેમ્બર 19, 1946
   Switzerland સપ્ટેમ્બર 10, 2002
  Syrian Arab Republic ઓક્ટોબર 24, 1945 Former members: United Arab Republic
  Tajikistan માર્ચ 2, 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
  Thailand [note ૨૬] ડિસેમ્બર 16, 1946
  The former Yugoslav Republic of Macedonia એપ્રિલ 8, 1993 Former members: Yugoslavia
  Timor-Leste સપ્ટેમ્બર 27, 2002
  Togo સપ્ટેમ્બર 20, 1960
  Tonga સપ્ટેમ્બર 14, 1999
  Trinidad and Tobago સપ્ટેમ્બર 18, 1962 Trinidad and Tobago and the United Nations
  Tunisia નવેમ્બર 12, 1956
  Turkey ઓક્ટોબર 24, 1945
  Turkmenistan માર્ચ 2, 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
  Tuvalu સપ્ટેમ્બર 5, 2000 Tuvalu and the United Nations
  Uganda ઓક્ટોબર 25, 1962
  Ukraine ઓક્ટોબર 24, 1945 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
  United Arab Emirates ડિસેમ્બર 9, 1971
  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ઓક્ટોબર 24, 1945 United Kingdom and the United Nations
  United Republic of Tanzania ડિસેમ્બર 14, 1961 Former members: Tanganyika and Zanzibar
  United States of America ઓક્ટોબર 24, 1945 United States and the United Nations
  Uruguay ડિસેમ્બર 18, 1945
  Uzbekistan માર્ચ 2, 1992 Former members: Union of Soviet Socialist Republics
  Vanuatu સપ્ટેમ્બર 15, 1981 Vanuatu and the United Nations
  Venezuela (Bolivarian Republic of) [note ૨૭] નવેમ્બર 15, 1945
  Viet Nam સપ્ટેમ્બર 20, 1977
  Yemen સપ્ટેમ્બર 30, 1947 Former members: Yemen and Democratic Yemen
  Zambia ડિસેમ્બર 1, 1964
  Zimbabwe ઓગસ્ટ 25, 1980

સંદર્ભોફેરફાર કરો

 1. "The World" (PDF). United Nations. The following territories are excluded as the UN does not consider them as part of any member state: Vatican City (the Holy See is a UN non-member observer state), the Palestinian territories (Palestine is a UN non-member observer state), Western Sahara (status in dispute between Morocco and the Polisario Front), and Antarctica (regulated by the Antarctic Treaty System). Territories of states not recognized by the UN are not excluded due to the UN's position that they are part of some UN member state, including, for example, the territories governed by the Republic of China (Taiwan and other smaller islands), as the UN members voted to consider the People's Republic of China as the only lawful representative of China at the UN and the UN chooses not to question its claim that Taiwan is part of China.
 2. "What are Member States?". United Nations.
 3. "Current Member States". United Nations.
 4. "Blue Book "Permanent Missions to the United Nations No. 301"" (PDF). United Nations. March 2011.
 5. "Change of name – Cape Verde" (PDF). United Nations. 2013-10-29. Retrieved 2014-01-02. Check date values in: |accessdate=, |date= (મદદ)
 6. Lederer, Edith M. (16 September 2011). "UN approves Libya seat for former rebels". Google News. Associated Press. Retrieved 16 September 2011. Check date values in: |accessdate=, |date= (મદદ)

નોંધફેરફાર કરો

 1. Benin: Name was changed from Dahomey on 1 December 1975.
 2. Bolivia (Plurinational State of): Previously referred to as Bolivia.
 3. Burkina Faso: Name was changed from Upper Volta on 6 August 1984.
 4. Cabo Verde: Previously referred to as Cape Verde. On 24 October 2013, Cabo Verde requested that its name no longer be translated into different languages.[૫]
 5. Cambodia: Name was changed to the Khmer Republic on 7 October 1970, and back to Cambodia on 30 April 1975. Name was changed again to Democratic Kampuchea on 6 April 1976, and back to Cambodia on 3 February 1990.
 6. Cameroon: Previously referred to as Cameroun (before merging with Southern Cameroons in 1961). By a letter of 4 January 1974, the Secretary-General was informed that Cameroon had changed its name to the United Republic of Cameroon. Name was changed back to Cameroon on 4 February 1984.
 7. Central African Republic: By a letter of 20 December 1976, the Central African Republic advised that it had changed its name to the Central African Empire. Name was changed back to the Central African Republic on 20 September 1979.
 8. Congo: Previously referred to as Congo (Brazzaville) (to differentiate it from Congo (Leopoldville)) and the People's Republic of the Congo. Name was changed to Congo on 15 November 1971 (after the Democratic Republic of the Congo changed its name to Zaire). Also referred to as Congo (Republic of the).
 9. Côte d'Ivoire: Previously referred to as Ivory Coast. On 6 November 1985, Côte d’Ivoire requested that its name no longer be translated into different languages; this became fully effective on 1 January 1986.
 10. Democratic Republic of the Congo: Previously referred to as Congo (Leopoldville) (to differentiate it from Congo (Brazzaville)). Name was changed from the Democratic Republic of the Congo to Zaire on 27 October 1971, and back to the Democratic Republic of the Congo on 17 May 1997.
 11. Gambia: Previously referred to as The Gambia.
 12. Iran (Islamic Republic of): Previously referred to as Iran. By a communication of 5 March 1981, Iran informed the Secretary-General that it should be referred to by its complete name of the Islamic Republic of Iran.
 13. Kazakhstan: Spelling was changed from Kazakstan on 20 June 1997.
 14. Lao People's Democratic Republic: Name was changed from Laos on 2 December 1975.
 15. Libya: Formerly recognised as the Libyan Arab Republic from 1969 after originally being admitted as Libya. By notes verbales of 1 and 21 April 1977, the Libyan Arab Republic advised that it had changed its name to the Libyan Arab Jamahiriya. On 16 September 2011, the UN General Assembly awarded the UN seat to the National Transitional Council, thereby restoring the original name of Libya.
 16. Madagascar: Previously referred to as the Malagasy Republic.
 17. Maldives: Previously referred to as the Maldive Islands.
 18. Myanmar: Name was changed from Burma on 18 June 1989.
 19. Philippines: Previously referred to as the Philippine Commonwealth (before becoming a republic in 1946) and as the Philippine Republic.
 20. Republic of Moldova: Previously referred to as Moldova.
 21. Saint Kitts and Nevis: Name was changed officially from Saint Christopher and Nevis on 26 November 1986; the UN, however, continued to use the former name throughout the year.
 22. Sao Tome and Principe: The official UN designation lacks diacritics; however, the name is constitutionally defined as São Tomé and Príncipe, with diacritics.
 23. South Africa: Previously referred to as the Union of South Africa (before becoming a republic in 1961).
 24. Sri Lanka: Name was changed from Ceylon on 22 May 1972.
 25. Suriname: Name was changed from Surinam on 23 January 1978.
 26. Thailand: Previously referred to as Siam.
 27. Venezuela (Bolivarian Republic of): Previously referred to as Venezuela.