કેમ છો મિત્રો?

Hi

મારુ નામ દેવ છે.

વ્યવસાયથી શિક્ષક અને વાંચનનો શોખ છે.