એક સેકન્ડમાં થતાં કંપનોની સંખ્યાને આવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે.

આ પણ જુઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીફેરફાર કરો