એક સેકન્ડમાં થતાં કંપનોની સંખ્યાને આવૃત્તિ કહેવામાં આવે છે.

આ પણ જુઓ ફેરફાર કરો

બાહ્ય કડી ફેરફાર કરો