મુખ્ય મેનુ ખોલો

જે તે મૂળાક્ષરથી શરૂ થતા બધાં જ લેખો જોવા માટે તેના પર ક્લિક કરો
૦-૯ અં
શ્રેણી ક્ષ ત્ર જ્ઞ શ્ર અઃ

આજનું ચિત્ર
Indian Gharial Crocodile Digon3.JPG
ગંગા નદીના નામ પરથી જેનું વૈજ્ઞાનિક નામ પાડવામાં આવ્યું છે તેવો ભારતીય ઘડિયાલ, જે મગરની જ એક જાતિ છે અને ફક્ત ભારતીય ઉપખંડમાં જ જોવા મળે છે.

અન્ય ભાષામાં વાંચો