મુખ્ય મેનુ ખોલો

જે તે મૂળાક્ષરથી શરૂ થતા બધાં જ લેખો જોવા માટે તેના પર ક્લિક કરો
૦-૯ અં
શ્રેણી ક્ષ ત્ર જ્ઞ શ્ર અઃ

આજનું ચિત્ર
Grain millet, early grain fill, Tifton, 7-3-02.jpg
ખેતરમાં ઊભેલો બાજરીનો પાક

અન્ય ભાષામાં વાંચો