જે તે મૂળાક્ષરથી શરૂ થતા બધાં જ લેખો જોવા માટે તેના પર ક્લિક કરો
૦-૯ અં
શ્રેણી ક્ષ ત્ર જ્ઞ શ્ર અઃ

આજનું ચિત્ર
Gracilaria2.JPG
ગ્રાસિલારિયા નામની રાતી સમુદ્રશેવાળ (લીલ) જેમાંથી અગર-અગર નામનો પદાર્થ બનાવવામાં આવે છે. આ અગર-અગર પાવડર આઇસ્ક્રીમ બનાવવામાં વપરાય છે.

અન્ય ભાષામાં વાંચો