જે તે મૂળાક્ષરથી શરૂ થતા બધાં જ લેખો જોવા માટે તેના પર ક્લિક કરો
૦-૯ અં
શ્રેણી ક્ષ ત્ર જ્ઞ શ્ર અઃ

આજનું ચિત્ર
Bus loaded with baskets and fish traps Ghana.jpg
આફ્રિકાના દેશ ઘાનામાં માર્ગ પર દોડી રહેલી બસ જેમાં પ્રવાસીઓની સાથે માછલા પકડવાની વિશિષ્ટ છાબડીઓ લઈ જવાઈ રહી છે

અન્ય ભાષામાં વાંચો