મુખ્ય મેનુ ખોલો
જે તે મૂળાક્ષરથી શરૂ થતા બધાં જ લેખો જોવા માટે તેના પર ક્લિક કરો
૦-૯ અં
શ્રેણી ક્ષ ત્ર જ્ઞ શ્ર અઃ

આજનું ચિત્ર
Nisaetus cirrhatus.jpg
મોર બાજ કે જે મોરની જેમ માથે કલગી ધરાવતું બાજ પક્ષી છે.

અન્ય ભાષામાં વાંચો