ઉત્તર

ચાર દિશા પૈકી એક દિશાનું નામ

ઉત્તર: એક દિશા. ચાર દિશાઓ ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ પૈકી એક દિશાનું નામ છે.

હોકાયત્ર:કંપાસના ચંદા (ડાયલ) પર આવેલાં કેટલાંક બિંદુઓમાં ઉત્તર દિશાનું સ્થાન

ઉત્તર દિશાને હોકાયત્ર વડે શોધી શકાય છે. હોકાયત્રની સોય હમેશા ઉત્તર દિશા બતાવે છે. એનુ કારણ પુથ્વિનો ચુબક છે. જે હોકાયત્રની સોય ને એક દિશામા ગોઠવે છે.

ઉત્તર દિશા શોધવા માટે ધ્રુવના તારાની મદદ લેવામા આવે છે. તે હમેશા ઉત્તર દિશામા જ રહેતો હોય છે.