કીડી એ એક સામાન્ય રીતે બધે જ જોવા મળતું જંતુ છે. કીડીની ૧૨૦૦૦ કરતાં પણ વધુ જાતિઓનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવેલ છે. કીડી જમીનમાં દર બનાવી અથવા કોઇપણ પોલાણવાળા ભાગમાં પોતાનું રહેઠાણ બનાવે છે.

કીડી
Temporal range: Cretaceous - Recent
Meat eater ant feeding on honey02.jpg
માંસભક્ષી કીડી મધનું સેવન કરતી વેળાની તસવીર
વૈજ્ઞાનિક વર્ગીકરણ
Kingdom: Animalia
Phylum: સંધિપાદ
Class: Insecta
Order: Hymenoptera
Suborder: Apocrita
Superfamily: Vespoidea
Family: Formicidae
Latreille, 1809

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો