ગજહ મદ (મૃ. ૧૩૬૪) મજાપહિત સામ્રાજ્યના, હયામ વુરુકના રાજ્યકાળમાં ઈંડોનેશિયાના વડા પ્રધાન અને સેનાપતિ (મહાપતિ) હતા.

તેમના નામ પરથી બનવવામાં આવેલું ગજહ મદ વિશ્વવિદ્યાલય ઈંડોનેશિયાનું સૌથી મોટું વિશ્વવિદ્યાલય છે.