આ અંગ્રેજી લેખના ગુજરાતીમાં ભાષાંતરમાં ફાઈલ સાઈઝની સમસ્યા નડી છે. લેખના ટુકડા પાડીને રજુ કરવા માટે સારો ઉકેલ શોધી કામ આગળ ચલાવવાનો ઈરાદો છે.

Gujnim ૦૪:૩૯, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧ (UTC)

ના, મારા મતે તે હિતાવહ નથી. ભાષાંતર કરતી વખતે આખો લેખ એડિટ કરવાને બદલે, એક-એક પરિચ્છેદ (પેટાવિભાગ) લઈને તેનું ભાષાંતર કરશો તો ફાઈલ સાઇઝની સમસ્યા નહી નડે. આવો સુંદર લેખ ટુકડાઓમાં ના વહેંચાય તો સારું.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૨:૦૮, ૧૦ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧ (UTC)
આપના માર્ગદર્શન બદલ આભાર. હું ફરીથી પ્રયત્ન કરીશ. ‍‍Gujnim ૧૯:૦૨, ૧૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧ (UTC)

ગુજરાતી પર્યાયોની યાદીફેરફાર કરો

આ લેખમાં અંગ્રેજી વૈજ્ઞાનિક શબ્દોનું ભાષાંતર છે. નીચેનાં શબ્દો મૂળ અંગ્રેજી શબ્દો માટે ક્યા ગુજરાતી શબ્દો પર્યાય રૂપે વાપર્યા છે તેની યાદી છે. Gujnim ૦૭:૩૪, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧ (UTC)

adjustable lenses - સ્થિતીસ્થાપક સ્થિતિસ્થાપક લેન્સીસ (સ્થિતિસ્થાપક એટલે elastic, adjustableનું ગુજરાતી સમાયોજનીય કે એવું કશુંક કરી શકીએ)

cells - કોષો

conscious vision - જાગૃત દ્રશ્યદૃશ્ય (જાગૃત દૃષ્ટિ???)

circadian rhythm - રાત અને દિવસનું ચક્ર

complex optical system - સંકુલિત દ્રષ્ટિદૃષ્ટિ યોજના (જટિલ દૃષ્ટિ યોજના???)

image - ચિત્ર

image resolution - ચિત્રીકરણ (ચિત્ર પૃથક્કરણ???)

micro organisms - સુક્ષ્મ જીવો

resolving power - પ્રકાશનું ચિત્રીકરણ કરવાની ક્ષમતા (ચિત્રીકરણ ક્ષમતા કે પૃથક્કરણ ક્ષમતા????)

વધુમાં આંખનાં સંદર્ભમાં imageનું ગુજરાતી છબી કરીએ તો વધુ યોગ્ય રહે, કેમકે આંખમાં ઉપસતી image એ ચિત્ર કરતાં છબી તરીકે વધુ યોગ્ય રીતે સમજી/સમજાવી શકાય છે. પરંતુ ચિત્ર પણ કાંઈ ખોટુંતો નથી જ.--ધવલચર્ચા/યોગદાન ૧૦:૨૦, ૧૩ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧ (UTC)

Return to "આંખ" page.