ચર્ચા:ત્રૈકુટક વંશ

Add topic
Active discussions

ત્રૈકુટક આભીર વંશફેરફાર કરો

આ રાજવંશ આભીર આહીર રાજવંશ છે અને એના પુરાવા નીચે આપી દીધા છે.

Book name:- Journal of the Asiatic Society of Bombay http://books.google.com/books?id=aSe2AAAAIAAJ&q=traikutaka&dq=traikutaka&lr=&ei=wl1TS9zLBojKlQTt24CFDQ&cd=16

Book name:- The Age of imperial unity http://books.google.com/books?id=B1WgAAAAMAAJ

Book name:- Antiquities of India: An Account of the History and Culture of Ancient Hindustan http://books.google.com/books?id=x40mwFwgK44C&pg=PA49

Book name:-Gazetteer of the Bombay Presidency http://books.google.com/books?id=0bkMAAAAIAAJ&q=abhira+trikuta&dq=abhira+trikuta&ei=2H9dS8qMIaOykAT6oazFBA&cd=7

...And might as well tag few guys over here to look upon this. કાર્તિક મિસ્ત્રી કેપ્ટન વિરાજ HinduKshatrana (ચર્ચા) ૧૮:૩૮, ૨૬ જૂન ૨૦૨૦ (IST)

Return to "ત્રૈકુટક વંશ" page.