જગતસિંહપુર ભારત દેશમાં આવેલા ઓરિસ્સા રાજ્યમાં આવેલું મહત્વનું નગર છે. જગતસિંહપુર જગતસિંહપુર જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે.