જલગાંવ જિલ્લો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા મહારાષ્ટ્ર રાજ્યનો મહત્વનો જિલ્લો છે. જલગાંવ આ જિલ્લાનું મુખ્ય મથક છે. જલગાંવ જિલ્લામાં નીચેની યાદી મુજબ કુલ ૧૫ તાલુકાઓ આવેલા છે.

જલગાંવ જિલ્લાના તાલુકાઓફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો