ડાંગર (અંગ્રેજી: Paddy) એ એકદળી વનસ્પતિ છે. જેના બીજમાંથી ફોતરું દૂર કરવાથી મળતા દાણાને ચોખા કહેવાય છે, જે આખા વિશ્વમાં આહાર તરીકે વપરાય છે. ડાંગર એ ધાન્યનો એક પ્રકાર છે.

ડાંગર