આ ચિત્ર કદાચ તેનાં સ્ત્રોત વિશે માહિતી ધરાવતું નથી. કદાચ તે ઉચિત વપરાશ હેઠળ વાપરી શકાય તેમ હોય પરંતુ તે ચકાસવું જરૂરી છે. તે કદાચ જાહેર મિલકત કે GNU FDL સાથે સુસંગત પરવાનગી ધરાવતું હોય. ચિત્ર ચડાવનાર : કૃપા કરી જેમ બને તેમ જલ્દી પરવાનગીની માહિતી આપવા વિનંતિ. આ માહિતી વગરનું ચિત્ર કદાચ ભવિષ્યમાં હટાવી શકાય છે. જો તમે આ ચિત્રને 'ઉચિત વપરાશ' હેઠળ પ્રકાશિત કરવા માંગતા હોવ તો, કૃપા કરી તેને ઉચિત વપરાશ પરની યાદીમાં સામેલ કરો.

* ખાસ તો એ સલાહ આપવામાં આવે છે કે ચિત્ર કૉમન્સ પર ચડાવો. જેથી કરીને તેની યોગ્ય ચકાસણી થઈ શકે અને અન્ય વિકિપ્રકલ્પો પર પણ વપરાશમાં આવી શકે.