થાઇલેન્ડના શાસકોફેરફાર કરો

આધુનિક સમયકાળફેરફાર કરો

ચક્રી વંશ (Chakri Dynasty) (૧૭૮૨-વર્તમાનકાળ)