પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ એટલે એવી સંખ્યાઓ જે પૂર્ણ છે.[૧]

ઉદાહરણ તરીકે ૨૧, ૪, ૦ અને -૨૦૪૮ એ પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે જ્યારે ૯.૭૫, 5 1/2, અને 2 એ પૂર્ણાંક સંખ્યા નથી. પૂર્ણાંક સંખ્યા ન હોય તેવી સંખ્યાઓને અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ કહે છે.

  1. Evans, Nick (1995). "A-Quantifiers and Scope". માં Bach, Emmon W. (સંપાદક). Quantification in Natural Languages. Dordrecht, The Netherlands; Boston, MA: Kluwer Academic Publishers. પૃષ્ઠ 262. ISBN 978-0-7923-3352-4.