પૌંઆનો શીરો

એક મીઠી વાનગી

પૌહા ને મિકશરમા દળીને તેના લોટમાંથી સામાન્ય રીતે શીરો બનાવી શકાય છે.