પ્રાણીશાસ્ત્ર

પ્રાણીઓનો અભ્યાસ

પ્રાણીશાસ્ત્ર જીવવિજ્ઞાનની એક શાખા છે, જેમાં પ્રાણીઓ વિષે અભ્યાસ અને સંશોધન કરવામાં આવે છે.