ફિબોનાકિ એક સરળ શ્રેણી છે. દા.ત. ૦ ૧ ૧ ૨ ૩ ૫ ૮ .... n

ફિબોનાકી શ્રેણીનું વર્ણનફેરફાર કરો

પ્રથમ પહેલાં બે આંકડાઓ લો અને તેનો સરવાળો ત્યાર પછી દર્શાવો અને આ પરિણામને શ્રેણીમાં મૂકો અને તેનો આગલા આંકડા સાથે સરવાળો કરો. દા.ત. ૦ + ૧ = ૧, અને ૧ + ૧ = ૨, ૧ + ૨ = ૩..

સંદર્ભોફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો