ફિબોનાકિ એક સરળ શ્રેણી છે. દા.ત. ૦, ૧, ૧, ૨, ૩, ૫, ૮, ..., n

ફિબોનાકિ શ્રેણીફેરફાર કરો

પ્રથમ પહેલાં બે આંકડાઓ લો અને તેનો સરવાળો ત્યાર પછી દર્શાવો અને આ પરિણામને શ્રેણીમાં મૂકો અને તેનો આગલા આંકડા સાથે સરવાળો કરો. દા.ત. ૦ + ૧ = ૧, અને ૧ + ૧ = ૨, ૧ + ૨ = ૩, ..

સંદર્ભોફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો