હિંદુ ધર્મના પૌરાણીક મહાકાવ્ય મહાભારતમાં વર્ણવ્યા પ્રમાણે બલરામ (સંસ્કૃત: बलराम), શ્રીકૃષ્ણના મોટાભાઈ હતા. પાંચરાત્ર શાસ્ત્રો અનુસાર બલરામ (બલભદ્ર) ભગવાન વાસુદેવની છાયા અથવા સ્વરૂપ છે. એમનું કૃષ્ણના અગ્રજ (મોટાભાઈ) તથા શેષ અવતાર હોવાનું બ્રાહ્મણ ધર્મને અભિમત છે. જૈનોના મત પ્રમાણે એમનો સંબંધ તીર્થકર નેમિનાથ સાથે છે. બલરામ અથવા સંકર્ષણના પૂજનની પરંપરા ઘણાં વર્ષો પહેલાંથી ચાલતી આવી હતી, પરંતુ એમની સર્વપ્રાચીન મૂર્તિઓ મથુરા અને ગ્વાલિયર ક્ષેત્રમાંથી પ્રાપ્ત થયેલી છે. ટૅઑ શુંગકાલીન ગણાય છે.

Balrama
17th century mural of Balarama from a wall hanging in an Indian temple.
17th century mural of Balarama from a wall hanging in an Indian temple.
દેવનાગરીबलराम
સહબદ્ધતાAvatar of Vishnu or Shesha
શસ્ત્રplough or mace
This box: view  talk  edit

also known as Baladeva,Baldau,Balabhadra and Halayudha, is the elder brother of the divine being, Krishna in Hinduism. Within Vaishnavism and a number of South Indian, Hindu traditions Balarama is worshipped as an avatar of Vishnu, and he is also listed as such in the Bhagavata Purana.[૧] Within both the Vaishnava traditions and Hinduism generally he is acknowledged as being a manifestation of Shesha, the serpent on whom Vishnu rests.

The Bhagavata Purana describes Krishna as the original Supreme Personality of Godhead from whom everything else emanates. As part of this divine 'emanation', Krishna's very first expansion is Balarama, and from Balarama all other incarnations of God then appear. Of the three transcendental elements described in Sanskrit as sat, cit and ananda (eternity, knowledge and bliss), Balarama is in charge of eternity and knowledge. Hence he worshipped as the supreme teacher or Adiguru.

Birthફેરફાર કરો

Balarama was born to Vasudeva and Devaki. Kamsa, the brother of Devaki and an evil king, was intent upon killing all the children of his sister because of a prediction that he would die at the hands of her eighth son. Kansa thus threw his sister Devaki and her husband Vasudeva into prison, and proceeded to kill each of their children as they were born. However, the seventh child was transferred miraculously from Devaki's womb to the womb of Rohini, who had desired a child of her own. Thus Balarama's other name is also Saṃkarṣaṇa which describes the transfer of the child from the womb. The child was formally named Rama, but because of his great strength he was called Balarama (Strong Rama), Baladeva or Balabhadra.

Thus, Rohini actually gave birth to Balarama and raised him. Balarama spent his childhood as a cowherd boy with his brother Krishna and friends. He later married Revati, the daughter of King Kakudmi, ruler of Kuśasthalī or Anarta[૨]

In Bhagavata Puranaફેરફાર કરો

One day, Nanda Maharaja requested Gargamuni, the family priest to visit their home in order to give names to Krishna and Balarama. When Gargamuni arrived at his house Nanda Maharaja, received him very well and then requested him to perform the naming ceremony. Gargamuni then reminded Nanda Maharaja that Kamsa was looking for the son of Devaki and said that if he performed the ceremony very opulently it would come to the notice of Kamsa, who would then suspect that Krishna was the son of Devaki. Nanda Maharaja therefore asked Gargamuni to perform the ceremony in secret, and Gargamuni did so giving the reasons for Balarama's names as follows:

"Because Balarama, the son of Rohini, increases the transcendental bliss of others, His name is Rama, and because of His extraordinary strength, He is called Baladeva. He attracts the Yadus to follow His instructions, and therefore His name is Sankarshana." Bhagavata Purana 10.8.12

In Mahābhārataફેરફાર કરો

 
Krishna and Balarama meet their parents. Painting by Raja Ravi Varma

Balarama famously taught both Duryodhana of the Kauravas and Bhima of the Pandavas the art of fighting with a mace. When war broke between the Kauravas and the Pandavas, Balarama was equally affectionate to both parties and so decided to be neutral. Eventually when Bhima (of greater strength) defeated Duryodhana (of greater skill) by dealing a blow below the navel with his mace (a move against the rules of mace combat), Balarama threatened to kill Bhima. This was only prevented when Krishna reminded Balarama of Bhima's vow to kill Duryodhana by crushing the very thigh he exposed to his wife Draupadi.[સંદર્ભ આપો]

Deathફેરફાર કરો

In the Bhagavata Purana it is described that after Balarama took part in the battle that caused the destruction of the rest of the Yadu dynasty, and after he witnessed the disappearance of Krishna, he then sat down in a meditative state and departed from this world.[૩] In some accounts it is described that a great white snake left Balarama's mouth at this point in reference to his identity as Ananta-Sesha. And the place where he departed from this world is situated about 1 km far from Somnath Temple in Gujarat. There is one cave at that place and the white snake who came out of Balarama's mouth get into that cave and went back to Paatal Lok as the local people of Veraval says.

Balarama worshipફેરફાર કરો

Pancharatra beliefફેરફાર કરો

The Pancharatras, one of the earliest Vaishnava sects worshipped Samkarshana as the second vyuha of Godhead.

Balarama in Gaudiya Vaishnava beliefફેરફાર કરો

 
Krishna-Balarama deities at the Krishna-Balarama Temple in Vrindavan

Gaudiya Vaishnavas believe that Balarama is the Supreme Personality of Godhead himself. He is worshipped as equal in supremacy to Krishna, yet wherever Krishna appears, Baladeva appears as Krishna's brother, sometimes elder, sometimes younger. Balarama is constantly serving Krishna in every respect in all of Krishna's incarnations and manifestations. In Rama-lila, Balarama serves Ramachandra as his younger Brother, Lakshmana and in the current age (Kali-yuga), Balarama spreads the 'Sankirtan movement' of Chaitanya Mahaprabhu as his close friend Nityananda.[સંદર્ભ આપો]

The only theological difference between Krishna and Balarama is that the bodily hue of Krishna is dark and that of Balarama is fair. Krishna is the Creator, and Balarama is his creative potency, but they are both worshipped as the Supreme Primeval Lord.[સંદર્ભ આપો]

Iconographyફેરફાર કરો

 
Balarama in Javanese Wayang

Balarama is almost always depicted as being fair skinned, especially in comparison to his brother, Krishna, who is shown as dark blue or black. His weapons are the plough and the mace (Sanskrit: gadā). Traditionally Balarama wears blue garments and a garland of forest flowers. His hair is tied in a topknot and he has earrings, bracelets and armlets. Balarama is described as being very physically strong.[સંદર્ભ આપો]

Quotationsફેરફાર કરો

  • "The splendor of Lord Balarama's transcendental form eclipses many millions of glistening rising moons, and the slightest scent of His boundless strength is sufficient to destroy many armies of demons." - From Appreciating Sri Vrindavana Dhama, pg. 111

Galleryફેરફાર કરો

See alsoફેરફાર કરો

Referencesફેરફાર કરો

  1. Bhag-P 1.3.23 "In the nineteenth and twentieth incarnations, the Lord advented Himself as Lord Balarama and Lord Krishna"
  2. Pargiter, F.E. (1922, reprint 1972). Ancient Indian Historical Tradition, New Delhi: Motilal Banarsidass, p.98
  3. Bhag-P 11.30.26

External linksફેરફાર કરો