બાઇનૉક્યુલર (દ્વિનેત્રીય દૂરબીન)[૧] એટલે બાજુ બાજુમાં જોડેલાં બે દૂરબીન (ટેલિસ્કોપ). બંનેમાં લેન્સનો ઉપયોગ કરીને વસ્તુના મોટા પ્રતિબિંબ મેળવાય છે. પરંતુ બંનેના હેતુ જુદાં છે. સામાન્ય રીતે લેન્સ વડે મળતાં પ્રતિબિંબ ઊંધા છે. પરતું બાઇનૉક્યુલરમાં મળતાં પ્રતિબિંબ ચત્તાં છે. એટલે વાસ્તવિક હોય છે. બાઇનૉક્યુલર્સ ઉપર તેની ક્ષમતાના આંક લખેલા હોય છે.

બાઇનૉક્યુલરની નામનિર્દેશન ધરાવતું ચિત્ર

ઉપયોગોફેરફાર કરો

સહેલાણીઓ, પર્વત ખેડુઓ, પક્ષીદર્શનના શોખીનો અને શિકારીઓ તેમજ સેનાના જવાનો પણ બાઇનૉક્યુલરનો ઉપયોગ કરતાં હોય છે.

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો

by Peter Abrahams, May 2002

સંદર્ભોફેરફાર કરો