અહીં આપેલ યાદી ભૂતકાળના એવા કવિઓની છે, જેમણે આધ્યાત્મિક માર્ગે ચાલીને પ્રભુની ભક્તિમાં ભવ્ય પદ્યની રચના કરી હતી.