ભરત મુનિ ભારતીય રાજવી અને ૠષિ હતા. તેમના સમય મુદ્દે જુદા જુદા મતો પ્રવર્તે છે. ભારતીય નાટ્યશાશ્ત્રના મહાન ગ્રંથ નાટ્યશાશ્ત્રની તેમણે રચના કરી હતી. નાટ્યકલા માટે આ ગ્રંથને આદિ ગ્રંથ માનવામાં આવે છે. તેમાં નાટ્ય, સંગીત, છંદ, અલંકાર વગેરેનું સાંગોપાંગ પ્રતિપાદનકરવામાં આવ્યું છે. ભારત દેશનું નામ તેમના નામ પરથી પડ્યું હતું.