ભારતના સંરક્ષણ પ્રધાન ભારત સરકારના સંરક્ષણ મંત્રાલયના વડા છે.

સંદર્ભફેરફાર કરો