મેટ્રીક પદ્ધતિ એ આંતરરાષ્ટ્રીય માન્ય માપન પદ્ધતિ છે. તે બહોળા વપરાશમાં છે અને વજન અને માપમાં વપરાતી મુખ્ય પદ્ધતિ છે. તે હવે ઇન્ટરનેશનલ સિસ્ટમ ઓફ યુનિટ્સ (SI) તરીકે ઓળખાય છે. રોજબરોજના વપરાશ જેવા કે વજન, વ્યક્તિની ઉંચાઇ, કારની ઝડપ કે પેટ્રોલ ટાંકીમાં પૂરવામાં આવતા ઇંધણ જેવા કામોમાં આ પદ્ધતિ વપરાય છે. તે વિજ્ઞાન, ઉદ્યોગ અને વ્યાપારમાં પણ પ્રચલિત છે.

મેટ્રીક પદ્ધતિ માપનના ચાર ઉપકરણો: સેન્ટીમીટરમાં માપતી ટેપ, સેલ્સિયસમાં માપતું થર્મોમીટર, કિલોગ્રામમાં માપતું વજનિયું અને વોલ્ટ, એમ્પિયર, ઓહમમાં માપતું મલ્ટિમીટર