સુર્ય અને ચંદ્રના દેશાંતરણ (અક્ષાંક્ષ) નો સરવાળો કરવો. જો જવાબ ૩૬૦ કરતા વધુ આવે તો તેમાથી ૩૬૦ બાદ કરવા. આવેલા જવાબને એક નક્ષત્રની લંબાઇથી (૧૩ ડિગ્રી અને ૨૦ મિનિટ અથવા ૮૦૦ મિનિટ) ભાગો અને પુર્ણાક જવાબમાં ૧ ઉમેરો એ પંચાગ મુજબનો હાલમાં ચાલતો યોગ બતાવશે. એ યોગ વિષે જાણવા નિચેનું કોષ્ટક જુઓ.

સૂર્ય અને ચંદ્ર ની ગતિ ભેદના કારણે યોગ ઓછા માં ઓછો ૨૦ કલાક નો અને વધુમાં વધુ ૨૫ કલાક નો સમય ભોગવે છે. યોગો એ દૈનિક યોય છે અને ૨૭ યોગો ને પુરા કરતા ચંદ્ર ને ૨૫ થી ૨૬ દિવસ નો સમય લાગે છે.

ક્રમ યોગનું નામ યોગનો અર્થ
વિશ્કંભ મિજાગરા /સ્થંભ
પ્રીતિ પ્રેમ / આકર્ષણ
આયુશમાન દિર્ઘ-જીવન
સૌભાગ્ય સૌભાગ્ય
શોભન તેજસ્વી / ચમકીલુ
અતિગંડ મોટો ખતરો
સુકર્મણ સારા કર્મ
ધ્રિતિ દ્રઢતા
શુળ મુશ્કેલી / પીડા
૧૦ ગંડ ખતરો
૧૧ વૃદ્ધી વધારો / ઉમેરો
૧૨ ધૃવ અવિચળ / સ્થાયી
૧૩ વ્યાઘાત ફટકો / માર
૧૪ હર્ષણ આનંદ
૧૫ વજ્ર મજબુત
૧૬ સિદ્ધિ ઉદાહરણ
૧૭ વ્યતિપાત ઉદાહરણ
૧૮ વરિયાન ઉદાહરણ
૧૯ પરિધ ઉદાહરણ
૨૦ શિવ ઉદાહરણ
૨૧ સિદ્ધ ઉદાહરણ
૨૨ સાધ્ય ઉદાહરણ
૨૩ શુભ ઉદાહરણ
૨૪ શુકલ ઉદાહરણ
૨૫ બ્રહમ ઉદાહરણ
૨૬ એન્દ્ર ઉદાહરણ
૨૭ વૈધુતી ઉદાહરણ