લેબ્રાડોર રિટ્રીવર

લેબ્રાડોર રિટ્રીવર કુતરાની એક પ્રજાતિ છે. તે ખાસ કરીને યુનાઇટેડ કિંગડમ અને અમેરિકા જેવા દેશોમાં સૌથી વધુ લોક્પ્રિય પ્રજાતિ છે.

લેબ્રાડોર રિટ્રીવર.jpg

શરીરફેરફાર કરો

લેબ્રાડોર રીટ્રીવરનું વજન ૫૫થી ૮૦ પાઉન્ડ વચ્ચે હોય છે. તેની સામાન્ય રીતે ઊંચાઈ ૨૨થી ૨૫ ઇંચ હોય છે.

આહારફેરફાર કરો

સ્થાનફેરફાર કરો

વર્તણૂંકફેરફાર કરો

વિશેષફેરફાર કરો

સંદર્ભફેરફાર કરો