વડાપ્રધાન અથવા પ્રધાનમંત્રી એક એવા રાજનેતા હોય છે, જેઓ સરકારની કાર્યકારી શાખાઓનું સંચાલન કરતા હોય છે. સામાન્યતઃ, વડાપ્રધાન પોતાના દેશની સંસદના સદસ્ય હોય છે.

આ પણ જુઓ ફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓ ફેરફાર કરો