વૈશ્વિક માનવ વસ્તીવધારો આશરે વર્ષે ૭.૫ કરોડ અથવા ૧.૧% છે. વૈશ્વિક વસ્તી ૧૮૦૦માં ૧ અબજથી વધીને ૨૦૧૨માં ૭ અબજ થઇ છે. આ સદીના અંતમાં વસ્તી વધીને ૧૦ અબજ થઇ જશે તેવો અંદાજ છે.

ઇ.સ. પૂર્વે ૧૦,૦૦૦ થી - ૨૦૦૦ સુધીનો અંદાજીત માનવ વસ્તી વધારો.
વસતી[૧]
પસાર થયેલ વર્ષ વર્ષ અબજ
- ૧૮૦૦
૧૨૭ ૧૯૨૭
૩૩ ૧૯૬૦
૧૪ ૧૯૭૪
૧૩ ૧૯૮૭
૧૨ ૧૯૯૯
૧૨ ૨૦૧૧
૧૪ ૨૦૨૫*
૧૮ ૨૦૪૩*
૪૦ ૨૦૮૩* ૧૦
* UNFPA
United Nations Population Fund
દ્વારા અંદાજીત ૩૧.૧૦.૨૦૧૧

વસ્તી વધારાનો દરફેરફાર કરો

વસ્તી વધારાનો દર એ શરુઆતની વસ્તીની સામે જે તે સમયે વધેલી વસ્તીની સંખ્યાનો ભાગાકાર છે. તે સામાન્ય રીતે ટકામાં દર્શાવવામાં આવે છે અને નીચેના સૂત્ર દ્વારા મેળવવામાં આવે છે.

 

સંદર્ભફેરફાર કરો

  1. 7. miljardis ihminen, Helsingin Sanomat editor Mr Timo Paukku 5.9.2011 D1 ‍(Finnish)