ઔજસદ્રવ્ય (પ્રોટિન) ના બાહ્ય વિકાસ ને વાળ કહે છે. વાળ એ સસ્તન પ્રાણીઓનું ખાસ લક્ષણ છે.

વાળની આંતરિક રચના
બદામી રંગના વાળ ધરાવતી યુવાન સ્ત્રી

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો