વિકિપીડિયા:દૂર કરવા વિનંતી/આર્યભટ્ટ(ઉપગ્રહ)

આર્યભટ્ટ(ઉપગ્રહ) ફેરફાર કરો

બિનઉપયોગી પુનઃમાર્ગદર્શન. કેપ્ટનવિરાજ (📧) ૧૮:૨૫, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૨૦ (IST)ઉત્તર[ઉત્તર]