વિકિપીડિયા:સંસર્ગ માધ્યમ નો અનુવાદ

પ્રસ્તાવનાફેરફાર કરો

આ પત્રનો ઉપયોગ વિકિપીડિયાના સંસર્ગ માધ્યમ (interface)ના અનુવાદને લગતી ચર્ચા કરવામાં થાય એવો ઉદ્દેશ્ય છે. ખાસ નોંધ કરો કે Interfaceનો અનુવાદ "સંસર્ગ માધ્યમ" એવો રમૂજી લાગે એવો કર્યો છે. એ દર્શાવે છે કે આ કોઈ સહેલું કામ નથી. અહિયાં આપણે દરેક શબ્દ સમૂહના અનુવાદ માટે સૂચનો મૂકશું. લોકો પોતાનો મત પણ રજૂ કરે.

Community portalફેરફાર કરો

Current eventsફેરફાર કરો

વર્તમાન કાર્યક્રમ

Recent changesફેરફાર કરો

હાલમાં કરેલા પરિવર્તનો

Random pageફેરફાર કરો

Helpફેરફાર કરો

 • મદદ

Donationsફેરફાર કરો

 • યોગદાન
 • ફાળો

searchફેરફાર કરો

 • શોધ

Goફેરફાર કરો

 • જાઓ
 • જા

Searchફેરફાર કરો

 • શોધ

What links hereફેરફાર કરો

 • અહિયાં શું જોડાય છે?
 • અહિયાં જોડાતા પત્રો/પાનાં

Related changesફેરફાર કરો

 • સંબંધિત બદલાવ

Upload fileફેરફાર કરો

 • ફાઈલ ચડાવો
 • ફાઈલ અપલોડ કરો

Special pagesફેરફાર કરો

 • ખાસ પાના/પત્રો

aboutફેરફાર કરો

અમારા વિશે

discussionફેરફાર કરો

 • ચર્ચા

editફેરફાર કરો

 • બદલો
 • ફેરફાર કરો
 • સુધારો

watchફેરફાર કરો

 • નજર રાખો

my talkફેરફાર કરો

 • મારી ચર્ચા

preferenceફેરફાર કરો

 • મારી માહિતી

my watchlistફેરફાર કરો

 • મારી નજર હેઠળના પત્રોની યાદી
 • નજર હેઠળના મારા પત્રોની યાદી

my contributionsફેરફાર કરો

 • મારું યોગદાન

log outફેરફાર કરો

 • લૉગ આઉટ