વિકિપીડિયા:સાપ્તાહિક અનુવાદ

દર અઠવાડિયે meta:Translation of the week પર જુદા-જુદા વિકિપીડિયા માંથી લોકો ભેગા થઇને કોઇ એક લેખ નો બને તેટલી વધુ ભાષાઓમાં અનુવાદ કરે છે. સામાન્ય રીતે લેખ ટૂંકો પણ સંપૂર્ણ હોય છે. આ પત્ર પર આ અનુવાદો ની ગુજરાતી આવૃત્તિનું ધ્યાન રાખવામાં આવશે.

આ અઠવાડિયે (૧)ફેરફાર કરો

en:Valencian: વૅલેન્શિયન

૨૦૦૬ફેરફાર કરો