વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી

ખાતાની માહિતી જુઓ
વૈશ્વિક ખાતાની માહિતી
  • સભ્યનામ: Dsvyas
  • નોંધેલ: ૧૫:૩૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮ (૧૩ વર્ષો પહેલાં)
  • કુલ સંપાદનોની સંખ્યા: ૨૨,૮૯૯
  • જોડાયેલા ખાતાઓની સંખ્યા: ૧૩૬
સ્થાનિક ખાતાઓની યાદી
સ્થાનિક વિકિપર જોડાયેલુંપધ્ધતિપ્રતિબંધીતફેરફારોની સંખ્યાસમૂહો
af.wikipedia.org૨૦:૧૭, ૧૨ જૂન ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ak.wikipedia.org૧૬:૨૭, ૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
als.wikipedia.org૧૫:૧૦, ૧૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ar.wikipedia.org૦૨:૦૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikipedia.org૦૪:૪૯, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
as.wikisource.org૦૧:૩૫, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
azb.wikipedia.org૦૨:૧૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
az.wikipedia.org૧૮:૦૪, ૧૪ નવેમ્બર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ban.wikisource.org૧૮:૧૮, ૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be-tarask.wikipedia.org૦૧:૩૫, ૨૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૪પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
be.wikisource.org૦૨:૨૧, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bh.wikipedia.org૧૫:૦૬, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bjn.wikipedia.org૧૭:૪૭, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikipedia.org૧૬:૦૭, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bn.wikisource.org૧૮:૪૬, ૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bo.wikipedia.org૨૦:૫૨, ૨૮ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
bpy.wikipedia.org૧૭:૪૬, ૩૦ ઓક્ટોબર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
br.wikipedia.org૧૮:૧૪, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikipedia.org૨૦:૨૨, ૧૪ મે ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ca.wikisource.org૧૮:૨૩, ૨૧ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ceb.wikipedia.org૦૩:૧૭, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ce.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૨૮ ડિસેમ્બર ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
commons.wikimedia.org૧૫:૩૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૨૫૮
cs.wikipedia.org૨૧:૨૯, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
da.wikisource.org૦૪:૦૩, ૨૧ નવેમ્બર ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
de.wikipedia.org૧૭:૫૨, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
diq.wikipedia.org૧૬:૪૪, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૪૬૬
en.wikibooks.org૨૦:૪૧, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikinews.org૨૦:૪૧, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikiquote.org૨૦:૪૧, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikisource.org૨૦:૪૧, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૮
en.wikiversity.org૨૦:૪૧, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wikivoyage.org૦૧:૩૫, ૨૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
en.wiktionary.org૨૨:૩૯, ૧૨ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikipedia.org૦૪:૨૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eo.wikisource.org૦૬:૩૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikipedia.org૧૬:૫૭, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
es.wikisource.org૦૫:૦૨, ૧૩ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikipedia.org૨૧:૪૭, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
eu.wikisource.org૧૮:૫૧, ૨૦ એપ્રિલ ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fa.wikivoyage.org૦૫:૧૨, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fi.wikipedia.org૦૩:૦૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
fr.wikisource.org૦૩:૫૯, ૧૯ માર્ચ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
gu.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮ઘર વિકિ(?)૧૭,૯૦૫autopatrolled, interface-admin, ipblock-exempt, rollbacker, sysop, transwiki
gu.wikiquote.org૧૫:૩૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૩૯
gu.wikisource.org૨૨:૫૦, ૨૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧,૯૦૭sysop
gu.wiktionary.org૧૫:૩૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૪
hi.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૫૬
hi.wiktionary.org૧૪:૦૨, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hu.wikipedia.org૧૫:૦૪, ૨૨ જુલાઇ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
hy.wikipedia.org૦૯:૪૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ia.wikipedia.org૧૫:૦૬, ૧૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
id.wikipedia.org૨૦:૨૧, ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
incubator.wikimedia.org૧૯:૪૧, ૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikipedia.org૨૧:૨૩, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikiquote.org૦૭:૪૪, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
it.wikisource.org૦૫:૪૧, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ja.wikipedia.org૦૩:૩૮, ૨ જુલાઇ ૨૦૧૬પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikipedia.org૧૦:૫૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
jv.wikisource.org૧૭:૨૩, ૮ ઓગસ્ટ ૨૦૨૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikipedia.org૧૫:૧૫, ૭ જૂન ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
kn.wikisource.org૦૩:૩૫, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ko.wikipedia.org૦૮:૧૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ksh.wikipedia.org૨૧:૩૨, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lij.wikisource.org૦૩:૦૯, ૨૧ જુલાઇ ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
login.wikimedia.org૦૪:૨૦, ૧૯ જુલાઇ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lo.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૩ એપ્રિલ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lt.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૧૨ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
lv.wikipedia.org૦૮:૫૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mai.wikipedia.org૦૯:૧૦, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.mediawiki.org૨૦:૪૧, ૨૭ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૩
meta.wikimedia.org૧૫:૩૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)૧,૦૦૯autopatrolled
mg.wikipedia.org૧૫:૩૪, ૨૪ જૂન ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikipedia.org૨૧:૨૭, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wikisource.org૦૫:૪૨, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ml.wiktionary.org૧૪:૦૩, ૨૯ એપ્રિલ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikipedia.org૧૮:૩૭, ૨૭ જૂન ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
mr.wikisource.org૨૦:૦૭, ૧૬ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ms.wikipedia.org૦૩:૫૧, ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
my.wikipedia.org૦૪:૩૩, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
nap.wikisource.org૧૩:૦૬, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ne.wikipedia.org૧૫:૩૮, ૨૮ એપ્રિલ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
new.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
nl.wikipedia.org૨૧:૨૪, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
no.wikipedia.org૨૧:૪૪, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikipedia.org૧૬:૦૯, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
or.wikisource.org૦૫:૪૨, ૨૬ ઓક્ટોબર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pam.wikipedia.org૧૦:૫૫, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikipedia.org૧૭:૩૦, ૨૫ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pa.wikisource.org૧૬:૦૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pi.wikipedia.org૧૮:૪૩, ૨ માર્ચ ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikipedia.org૦૩:૨૯, ૧૦ ઓગસ્ટ ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pl.wikiquote.org૧૬:૦૯, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pms.wikisource.org૧૭:૪૯, ૮ જૂન ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pnb.wikipedia.org૧૬:૨૦, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
pt.wikipedia.org૨૨:૪૪, ૧૪ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
qu.wikipedia.org૦૫:૦૮, ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ru.wikipedia.org૨૧:૪૮, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikipedia.org૧૮:૨૬, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wikisource.org૦૪:૨૪, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sa.wiktionary.org૧૭:૧૭, ૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
simple.wikipedia.org૧૮:૧૬, ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
si.wikipedia.org૧૮:૦૮, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sn.wikipedia.org૧૮:૨૨, ૧૪ જાન્યુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikisource.org૧૮:૫૩, ૮ ઓક્ટોબર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૨૪૦
so.wikipedia.org૧૮:૩૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
species.wikimedia.org૧૯:૪૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sr.wikipedia.org૧૩:૨૧, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ss.wikipedia.org૨૧:૨૫, ૨ જૂન ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
strategy.wikimedia.org૧૪:૫૬, ૩ નવેમ્બર ૨૦૦૯પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
sv.wikipedia.org૧૩:૩૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikipedia.org૧૬:૪૫, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ta.wikisource.org૦૩:૩૪, ૧૭ માર્ચ ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ten.wikipedia.org૧૮:૧૮, ૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
test.wikipedia.org૧૩:૧૧, ૨૬ મે ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
te.wikipedia.org૧૬:૪૬, ૨૬ ઓગસ્ટ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
th.wikipedia.org૧૫:૩૯, ૨૮ માર્ચ ૨૦૦૮પાસવર્ડ વડે ખાતરી કરો(?)
uk.wikipedia.org૧૬:૧૫, ૪ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
ur.wikipedia.org૧૯:૦૬, ૨૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
uz.wikipedia.org૧૫:૨૮, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vep.wikipedia.org૨૦:૨૭, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
vi.wikipedia.org૧૯:૨૯, ૨૭ જાન્યુઆરી ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
war.wikipedia.org૧૫:૪૪, ૧૦ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wa.wikisource.org૧૮:૦૫, ૧૬ ડિસેમ્બર ૨૦૨૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
www.wikidata.org૧૩:૧૬, ૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૭૭૩
wikimania2010.wikimedia.org૧૪:૩૮, ૨૯ માર્ચ ૨૦૧૦પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2012.wikimedia.org૦૩:૧૨, ૨૩ ઓક્ટોબર ૨૦૧૧પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૩૩
wikimania2013.wikimedia.org૦૩:૫૯, ૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૨પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)૧૫
wikimania2014.wikimedia.org૦૨:૦૯, ૨૦ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2015.wikimedia.org૨૧:૦૮, ૯ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2016.wikimedia.org૧૩:૪૬, ૩ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
wikimania2017.wikimedia.org૧૮:૩૮, ૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
xmf.wikipedia.org૨૦:૫૩, ૧૩ ડિસેમ્બર ૨૦૧૭પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)
zh.wikipedia.org૨૧:૧૬, ૧૬ જુલાઇ ૨૦૦૮પ્રવેશ દરમિયાન બનાવાયું(?)